Stanovy občanského sdružení

Mateřské Centrum Balónky, o.s.

Dle zákona 83/1990 Sb.

 

 

1.      Úvodní ustanovení

1.1.   Název sdružení: Mateřské Centrum Balónky, o.s.

1.2.   Sídlo: Nádražní 162, Blažovice, 664 08

 

2.      Právní postavení sdružení

2.1.   Sdružení je dobrovolné, nezávislé, nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu.

2.2.   Sdružení je samostatnou právnickou osobou.

 

3.      Cíle činnosti sdružení

3.1.   Základní cíle

3.1.1.      Vytvořit veřejný prostor, kde se mohou vzájemně setkávat rodiče a jejich děti. V rámci své činnosti se bude sdružení orientovat především na provozování mateřského centra, na organizování dětských programů.

3.1.2.      Posilovat hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti.

3.1.3.      Pomoc mladým matkám při překonávání sociální izolace a vyrovnávání se s novou, pro mnohé nelehkou úlohou ženy a matky.

3.1.4.      Sdružení pořádá akce pro veřejnost, navozuje vědomí soudružnosti mezi obyvateli obce a tím dochází k rozvoji komunity.

3.1.5.      Sdružení je přirozené otevřené společenství, které pomáhá rodičům, zdravým i postiženým dětem, osamělým rodičům a dalším osobám v tísni vytvářet pocit sounáležitosti ke spřízněné skupině lidí.

3.1.6.      Sdružení poskytuje společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím. Pomáhá nalézat nové přátele, učí rodiny využívat volný čas, proto dochází i k prevenci kriminality. Přispívá k rozvoji občanské společnosti.

3.1.7.      Spolupracovat s jinými mateřskými centry, organizacemi a s orgány státní správy a samosprávy.

3.1.8.      Sdružení si v rámci svých možností opatřuje finanční prostředky pro naplňování svých cílů.

3.1.9.      Sdružení je financováno z příspěvků státní správy a samosprávy, nadací, získaných darů a z vlastních činností. Sdružení není založené za účelem podnikání.

3.1.10.  Sdružení vyvíjí k naplnění svých cílů rovněž účelnou hospodářskou činnost. V rámci této činnosti může zakládat obchodní společnosti či zájmová sdružení a to buď samostatně nebo společně s jinými právními subjekty a v souladu s platnými zákony.

3.1.11.

.      Spolupráce s neziskovými organizacemi i státními zařízeními podobného zaměření.

 

3.2.   Vedlejší cíle

3.2.1.      Pořádání kroužků pro děti , na jejichž vedení se podílí samy maminky.

3.2.2.      Cílem sdružení je i organizace vzdělávacích a zábavných programů.

3.2.4.      Organizování zájmových, vzdělávacích, sportovních aktivit pro rodiče s dětmi.

3.2.5.      Organizování bazaru s dětským a těhotenským zbožím.

3.2.6.      Pořádání společných výletů, exkurzí a jiných akcí.

 

4.      Členství

4.1.   Členem sdružení se stává fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která podá písemnou přihlášku, souhlasí se stanovami a cíli sdružení. Členství vzniká zaplacením příspěvku, jehož výši stanoví valná hromada.

4.2.   O členství rozhoduje rada na základě písemné přihlášky.

4.3.   O členství obdrží přijatý člen potvrzení, jehož podobu stanoví rada.

4.4.   Členové přípravného výboru sdružení se stávají členy sdružení dnem jeho registrace.

 

4.5.   Členství zaniká

4.5.1.      vystoupením člena písemným oznámením radě.

4.5.2.      nezaplacením členského příspěvku.

4.5.3.      úmrtím člena.

4.5.4.      vyloučením člena na základě rozhodnutí valné hromady

4.5.5.      zánikem sdružení.

 

5.      Práva a povinnosti členů

5.1.   Člen má právo

5.1.1.      účastnit se valné hromady.

5.1.2.      volit a být volen do orgánů sdružení.

5.1.3.      obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat k nim vyjádření.

5.1.4.      podílet se na činnosti sdružení.

5.1.5.      být informován o činnosti sdružení   .

 

5.2.   Povinnosti člena

5.2.1.      Dodržovat stanovy sdružení a jiné dokumenty sdružením přijaté.

5.2.2.      Podporovat plnění cílů sdružení.

5.2.3.      Svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení.

5.2.4.      Platit členské příspěvky.

5.2.5.      Chránit majetek sdružení.

 

6.      Orgány sdružení

6.1.   Valná hromada

6.1.1.      Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení. Valnou hromadu svolává rada dle potřeby, nejméně však jedenkrát za jeden rok. Rada svolá mimořádnou valnou hromadu vždy, požádá-li o to minimálně třetina řádných členů sdružení, člen rady a nedo dozorčí rady a to do 30 dnů od vzniku podnětu.

6.1.2.      Valná hromada zejména

6.1.2.1.rozhoduje o změnách stanov sdružení.

6.1.2.2.projednává úkoly sdružení a program pro příslušné období, výroční zprávu sdružení.

6.1.2.3.rozhoduje o výši a termínu plateb členských příspěvků.

6.1.2.4.volí a odvolává členy rady a dozorčí rady.

6.1.2.5.rozhoduje o zrušení sdružení.

6.1.2.6.rozhoduje o majetkovém vypořádání v případě zániku.

6.1.3.      Valná hromada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhodují hlasy členů rady.

6.1.4.      O všech usneseních valné hromady je proveden zápis.

 

6.2.   Rada

6.2.1.      Rada je statutárním zástupcem sdružení.

6.2.2.      Radu volí valná hromada.

6.2.3.      Rada je tříčlenný orgán, jehož členové mají rovnocenné pravomoci a mají oprávnění jako jediné vystupovat a jednat jménem sdružení, jakož i podpisová práva. Opakovaná volba je možná.

6.2.4.      Členové rady jsou oprávněni jednat a vystupovat jménem sdružení samostatně.

6.2.5.      Koordinuje činnost sdružení.

6.2.6.      Rada může být v pracovněprávním vztahu ke sdružení.

6.2.7.      Rada je z hlediska pracovněprávních vztahů vedoucím organizace.

6.2.8.      Funkční období je tříleté.

6.2.9.      Rada má za povinnost minimálně týden předem oznámit všem členům sdružení termín a místo konání valné hromady způsobem obvyklým.

6.2.10.  Rada může písemně pověřit člena k jednání jménem sdružení.

6.2.11.  Rada

6.2.11.1.       navrhuje výši členských příspěvků, vnitřní předpisy sdružení, změnu stanov sdružení.

6.2.11.2.       předkládá návrhy na činnost na období do další valné hromady, zprávu o činnosti a hospodaření sdružení valné hromadě.

6.2.11.3.       vypracovává rozpočet pro příslušný kalendářní rok.

6.2.11.4.       schvaluje zásady hospodaření sdružení a znění smluv mezi sdruženími a jinými subjekty.

6.2.11.5.       je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina jejich členů.

6.2.11.6.       rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů.

6.2.12.  V průběhu volebního období může člen rady odstoupit z funkce. Odstoupení musí být vyhotoveno v písemné formě a musí týt doručeno radě. Rozhodnou-li se odstoupit všichni členové rady, jsou povinni svolat mimořádnou valnou hromadu, kde své odstoupení předloží. Odstupující člen rady je povinen vykonávat svou funkci do doby, než bude na jeho místo zvolena jiná osoba, nejdéle však po dobu 60 kalendářních dnů od doručení rezignace radě. Pokud odstupuje celá rada, jsou její členové povinni vykonávat své funkce až do zvolení nové rady. Nebude-li nová rada zvolena do 90 dnů, zanikne sdružení uplynutím  devadesátého dne od valné hromady, kde nová rada nebyla zvolena.

 

6.3.   Dozorčí rada

6.3.1.      je kontrolním orgánem sdružení.

6.3.2.      Dozorčí rada má 3 členy.

6.3.3.      Funkční období dozorčí rady je tříleté. Opakovaná volba je možná.

6.3.4.      Dozorčí radu volí valná hromada.

6.3.5.      Dozorčí rada kontroluje roční účetní závěrku a výroční zprávu sdružení, dohlíží na dodržování zákonů a stanov sdružení při činnosti sdružení.

6.3.6.      Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje, navrhnout svolání mimořádné valné hromady, vyžadují-li to zájmy sdružení.

6.3.7.      Členové dozorčí rady jsou oprávnění účastnit se jednání rady s hlasem poradním.

6.3.8.      Dozorčí rada předkládá valné hromadě zprávy o své kontrolní činnosti.

 

 

 

7.      Zásady hospodaření

7.1.   Sdružení je neziskovou organizací.

7.2.   Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

7.3.   Zdroji majetku jsou

7.3.1.      dary a příspěvky právnických a fyzických osob.

7.3.2.      výnosy majetku sdružení.

7.3.3.      příjmy z vedlejší činnosti dle článku 3 odst. 3.2.

7.3.4.      příspěvky z veřejných rozpočtů.

7.3.5.      členské příspěvky.

7.3.6.      mimořádné příspěvky.

7.3.7.      granty a projekty.

7.3.8.      jiné příjmy.

7.4.   Výdaje sdružení jsou

7.4.1.      na podporu účelu sdružení, pro realizaci svých cílů. O konkrétním použití rozhoduje rada.

7.4.2.      na správu družení.

7.5.   Finanční prostředky jsou v míře nezbytné, jejíž výši stanoví rada, uloženy v pokladně sdružení, ostatní pak podle potřeby na samostatném účtu u peněžního ústavu. Podpisové právo k tomuto účtu mají členové rady s tím, že je nutný podpis vždy dvou členů rady.

 

 

8.      Zánik sdružení

8.1.   Sdružení zaniká z důvodů stanovených zákonem.

8.2.   O dobrovolném rozpuštění sdružení rozhoduje valná hromada.

8.3.   Majetkové vypořádání sdružení se při jeho zániku řídí rozhodnutím valné hromady.

8.4.   Rada zvolí tříčlennou likvidační komisi sdružení. Likvidační komise je odpovědná za řádnou likvidaci majetku, která rozhodne také o použití majetku, který zůstane pro provedení likvidace. Tento majetek smí být předán jiné právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení a jež se zabývá podobnou neziskovou činností.

 

9.      Závěrečná ustanovení

9.1.   Sdružení má právo se souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

9.2.   Toto sdružení vzniká registrací Ministerstvem vnitra.

9.3.   Dojde-li mezi členy sdružení ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněna valná hromada.

Kontakty

Rodinné centrum Balónky Blažovice z.s.

Telefon: 775 091 452, 777 281 451
E-mail: mcbalonky@seznam.cz

Nádražní 162
Blažovice
664 08
IČ: 22836632
(roh ulice Nové a Nádražní, naproti školce)

Sponzoři

Děkujeme všem našim sponzorům za důvěru a poskytnutou podporu.

Naše služby

Půjčení cyklovozíků

Nabízíme Vám půjčení cyklovozíků v…

Půjčení skákacího hradu

Nabízíme Vám zapůjčení skákacího hradu na…

Knihovna

Půjčovna knih pro maminky (tatínky)…

Ubytování po celé ČR

Jsme ve spojení s mateřskými centry po celé…

Úklid domácností

Pravidelný/periodický úklid nejlépe s Vámi…